Projekty

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II
PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE
PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

EU PENÍZE ŠKOLÁM

MLÉKO A OVOCE DO ŠKOL

 

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Podpora polytechnického vzdělávání

 

 

 

ŠABLONY II - ZŠ Skuteč, Komenského 150

 

Projekt (název, registrační číslo): CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015415

 

VÝŠE PODPORY – 958 858,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1.9.2019

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2021

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

 

Vybrané aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub komunikace v cizím jazyce

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 

Projektový den mimo ŠD/ŠK

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.

Všeobecné informace

Název příspěvkové organizace

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim

Název projektu

ŠABLONY II - ZŠ Skuteč, Komenského 150

Program, kam má být projekt předložen

OP VK - 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Předpokládaný termín podání projektu

Červen 2019

Charakteristika projektu

Cíl projektu

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností využití ICT ve  vzdělávání. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (školní kluby, projektové dny).

Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit)

Aktivity pro školy

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK

 

Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK

Tyto hlavní podporované aktivity bude škola realizovat formou  šablon klíčových aktivit:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky

 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů

 

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her

 

Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce

 

Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Projektový den ve škole

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

 

Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub komunikace v cizím jazyce

 

Projektový den mimo ŠD/ŠK

Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu)

Celkový výstup projektu:

Dokladování výstupů ve zprávě o realizaci projektu a pro kontrolu na místě dle příručky OPVVV 2014-2020

 

Projektový tým

Projektový manažer

Ing. Šárka Horáková

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner)

žadatel

Typ projektu (investiční, neinvestiční)

neinvestiční

Trvání projektu

Plánovaný začátek projektu

1.9.2019

Plánované ukončení projektu

31.8.2021

Finanční rámec

Celkové náklady projektu

958 858,00

100 %

Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace

958 858,00

 

100 %

Vlastní zdroje příspěvkové organizace

0

0

Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace (financování ze státního rozpočtu, z kapitoly MŠMT)

143 828,72

 

15%

Podpora z fondů EU (ESF) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace

815 029,28

 

85%

Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu),

případně cizí zdroje (úvěr).

Příjemcům, jejichž projekt bude schválen, bude poskytnuta ex-ante platba ve výši 100 % schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu do 30 kalendářních dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na závěr projektu není stanoveno tzv. „zádržné“.

Nepředpokládáme žádné nároky na rozpočet kraje.

Je poskytována jedna zálohová platba a její výše je stanovena na 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. Zálohová platba je příjemci odeslána zpravidla do 30 pracovních dnů od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejdříve však 60 dnů před plánovaným zahájením fyzické realizace projektu.

Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu)

NE

Tento dokument

Datum zpracování

1.5.2019

Zpracovatel

Ing. Šárka Horáková

 

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

  1. Řízení projektu,
  2. Podpora polytechnického vzdělávání,
  3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,
  4. Rozvoj kariérového poradenství,
  5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,
  6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,
  7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

 

Galerie