Školní řád

 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

 

1.1 Práva žáků

Žáci mají právo:

 1. na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, školské služby,
 2. na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
 3. jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy,
 4. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 5. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.
 6. vyjadřovat své mínění a názory (vždy slušným způsobem),
 7. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést také prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,
 8. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
 9. na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
 10. na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
 11. na svobodu ve výběru kamarádů,
 12. na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,
 13. na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,
 14. na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,
 15. na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,
 16. v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího pedagogického pracovníka,
 17. jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu,
 18. na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek.

1.2 Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:

 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
 2. dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 4. účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili,
 5. nepoškozovat majetek školy a spolužáků (případné škody jsou povinni zaplatit).

 

1.3 Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
 3. na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
 4. informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 5. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
 6. u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
 7. požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka,
 8. požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
 2. na vyzvání ředitele školy, případně třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 5. oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, školský zákon) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
 6. pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření,
 7. všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že je žák týrán, krutě trestán nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc žákovi. Speciální pozornost bude věnována prevenci a ochraně před návykovými látkami,
 8. zákonní zástupci žáků mají právo se informovat na chování a prospěch svého dítěte u vyučujícího a třídních učitelů při třídních schůzkách nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování,
 9. informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 10. vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka,
 11. žáci jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování. Žák zdraví učitele, zaměstnance školy, všechny hosty v budově a na školních akcích srozumitelným pozdravem "Dobrý den". Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví,
 12. s problémy a žádostmi se žáci obrací na třídního učitele, do ředitelny chodí jen v nezbytně nutných případech,
 13. všichni pedagogičtí pracovníci se povinně účastní třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka pedagogický pracovník zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.

 

2. Provoz a vnitřní režim školy

2.1 Docházka do školy

 1. žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Docházka do nepovinných předmětů, zájmových kroužků a do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná,
 2. do školy přicházejí jenom zdraví žáci. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů,
 3. nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce prostřednictvím elektronické žákovské knížky – komens, v odůvodněných případech písemně, prostřednictvím omluvného listu (v žákovské knížce),
 4. zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka),
 5. žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě. Lékařské vyšetření poblíž místa bydliště není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se neprodleně po vyšetření do školy a zapojí se do výuky,
 6. po skončení absence žáka zákonný zástupce neprodleně omluví tuto absenci v aplikaci Bakaláři nebo žákovské knížce, učiní tak nejpozději do tří dnů po skončení absence,
 7. pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění,
 8. při odchodu žáka ze školy v době vyučování nebo při odchodu ze školou pořádané povinné akce před jejím ukončením oznámí toto žák s dostatečným předstihem třídnímu učiteli a také učiteli, který za něj v době odchodu zodpovídá. Odchází-li žák o přestávce, oznámí to třídnímu učiteli a vyučujícímu následující hodiny. V případě nepřítomnosti TU řediteli školy nebo jeho zástupci,
 9. třídní učitel může v odůvodněných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat při omlouvání nepřítomnosti žáka zákonným zástupcem potvrzení od lékaře.
 10. předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě písemné žádosti zákonných zástupců může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

Pravost žádosti si škola v odůvodněných případech může ověřit (např. telefonicky),

 1. ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrovaného praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady,
 2. žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

2.2 Školní budova

 1. budova školy se otevírá v 7.30 hod. Žáci vstupují do školy postranním vchodem 25 min před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně. Po příchodu si žáci odkládají obuv a svrchní oděv na místa k tomu určená (v šatnách) a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. V šatně se vždy přezouvají do domácí obuvi (nevhodná je podrážka z černé gumy). Při odchodu ze školy si mohou obuv v šatně zanechat. Cenné věci a peníze nenechávají odložené v oděvu ani v odložených aktovkách. Do tělocvičny vstupují žáci jen ve zvláštní obuvi. Šatna se zamyká 30 min po zahájení vyučování. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená,
 2. škola se otevírá v 6.15 hod pro žáky školní družiny, v době od 7.15 do 7.30 hod je škola uzamčena a znovu se otvírá v 7.30 hod. Během vyučování je hlavní i postranní vchod uzavřen. Žáci, kteří přijdou do školy později, použijí zvonku u hlavního vchodu. Pokud potřebují ze školy odejít, požádají o odemknutí budovy vyučujícího, který je na základě písemné žádosti uvolnil, nebo provozního zaměstnance. Zákonní zástupci si vyzvedávají žáky ze školní družiny za použití ve stanovených časových intervalech. Každý ze zaměstnanců školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově,
 3. po příchodu do třídy se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 7.55 hod. Začátek odpoledního vyučování je stanoven podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena zákonným zástupcům žáků,
 4. po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou. Po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn vyučujícího,
 5. o přestávkách se mohou volně pohybovat po budově školy s výjimkou prostoru šaten. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je dovolen jen za přítomnosti pedagogického pracovníka. Žáci se nezdržují v šatně ani o polední přestávce. Žáci nepobíhají zbytečně mezi poschodími. Členové zájmových kroužků a nepovinných předmětů (organizovaných osobami, které nejsou zaměstnanci školy) mohou být ve vyhrazených třídách, prostorách školy jen se svými vedoucími, na které čekají před budovou školy,
 6. škola koná v době polední přestávky dohled nad žáky pouze tehdy, zdržují-li se v prostorách školy se svolením dohledu (pedagogického nebo jiného pověřeného pracovníka),
 7. škola umožní žákovi v případě, že má zákonný zástupce žáka zájem o pravidelný dohled o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, pobyt ve školní budově se zajištěním náležitého dohledu. Zákonný zástupce žáka mající zájem o pravidelný dohled o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním o tuto službu požádá písemně. Pro I. stupeň ZŠ se jedná o polední přestávku v pondělí v době od 11:30 do 12:25, pro II. stupeň od 12:25 do 13:15. V této době mohou zůstat žáci ve škole pod dohledem vyučujícího. Jedná se tedy o žáky, kteří nechodí o polední přestávce na obědy a v této době by museli trávit čas mimo školu.

Žáci, kteří chodí na oběd, přijdou do školy na odpolední vyučování ve stanovené době.

 1. žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu zákonného zástupce žáka nebo jiné (zákonným zástupcem) pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy,
 2. v době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dohledu (s jeho svolením a jen v případě účasti na zájmové činnosti, doučování apod.), a to pouze v době provozu školy, tj. v pracovní dny od 6:15 do 16:00 hod., v odůvodněných případech i mimo tuto stanovenou dobu, a to výhradně se souhlasem vedení školy,
 3. po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy,
 4. do kabinetů vstupují jen pověření žáci za přítomnosti pedagogického pracovníka, do sborovny a ředitelny jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni,
 5. žáci mohou používat mobilní telefony ve škole a na akcích pořádaných školou za dodržení následujících podmínek:
 1. žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu,
 2. ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, cigaret, či jiných omamných prostředků, zákaz používat ponorné elektrické vařiče, ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních, ve třídách, či v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc,
 3. během pobytu ve škole a během účasti na akcích pořádaných školou je žákům bez souhlasu pedagogického pracovníka konajícího nad nimi v tu dobu dohled zakázáno používat (manipulovat s nimi, aktivovat je, pořizovat záznamy) jakákoliv obrazová nebo zvuková záznamová zařízení (diktafony, fotoaparáty, kamery, mobilní telefony, přehrávače a podobně),
 4. v odborných učebnách žáci dodržují bezpečnostní řády těchto učeben,
 5. nalezené věci se odevzdávají do ředitelny,
 6. žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy,
 7. žák zachovává čistotu i v okolí školy a školní jídelny. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy. Za chování žáků v době mimo školní vyučování zodpovídají jejich zákonní zástupci,
 8. žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu,
 9. službu ve třídě určuje třídní učitel na určité období a pro určité činnosti zavedené podle zvyklostí třídy a třídního učitele. Služba zejména - oznamuje třídnímu učiteli závady na vybavení třídy, na II. stupni ohlásí v ředitelně školy, pokud se vyučující nedostaví do 5 min po zvonění do hodiny. Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování,
 10. při ztrátě věci postupují žáci následovně:

2.3 Školní družina

Pravidla jsou obsažena ve vnitřním řádu školní družiny. (viz Příloha školního řádu).

2.4 Školní jídelna

 1. ve školní jídelně se žáci řídí řádem jídelny a pokyny dohlížející osoby. Zachovávají všechna pravidla kulturního stolování,
 2. po příchodu do školní jídelny si žák v šatně odloží svrchní oděv. Sní nejprve polévku, pak si přinese hlavní jídlo a čaj,
 3. při stolování je tichý a ukázněný, dbá pokynů dohlížejících učitelů, vychovatelek, vedoucí školní jídelny a kuchařek,
 4. po skončení oběda zastrčí židli, odnese použité nádobí. Nesmí jíst ani pít jinde než u stolu,
 5. do jídelny se již nevrací, v šatně se oblékne a urychleně a v tichosti opustí jídelnu.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 1. žáci dbají všech pravidel hygieny a bezpečnosti,
 2. pro vstup a k odchodu ze školy používají žáci postranní vchod školy, řídí se časovým režimem otvírání, bezdůvodně nepoužívají zvonku. Vzdalovat se v době vyučování a o přestávkách z budovy školy je zakázáno,
 3. žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC,
 4. žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob,
 5. žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni,
 6. žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu učitele,
 7. při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě, platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. Režim při akcích mimo školu je součástí Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole a tvoří přílohu školního řádu,
 8. přechod žáků do jiné učebny je organizován v tichosti, podle pokynů vyučujícího. Je zakázaný vstup žáků bez dohledu do odborných učeben a tělocvičny. Po skončení vyučování odvádí učitel třídu do šatny,
 9. při výuce v odborných učebnách, tělocvičně, venkovní učebně, na pozemcích školní zahrady zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří přílohu školního řádu,
 10. žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dodržovat stanovená pravidla bezpečnosti (viz Osnovy školení BOZ a PO pro žáky základní školy), se kterými byli seznámeni na začátku školního roku a dle potřeby také v průběhu školního roku třídními učiteli nebo vyučujícími odborných předmětů a o čemž je proveden zápis v třídních knihách,
 11. Osnova školení BOZ a PO pro žáky základní školy tvoří přílohu školního řádu,
 12. každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících,
 13. jak postupovat, stane-li se úraz žáka:
 1. Pokyn ředitele školy k postupu při úrazu a k evidenci úrazů tvoří přílohu školního řádu.

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy

 1. všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků,
 2. školní metodik prevence sociálně patologických jevů zajišťuje spolupráci se zákonnými zástupci žáka v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi zabývajícími se sociálně právní ochranou dětí a mládeže,
 3. žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. Na všech akcích pořádaných školou není dovoleno kouřit, pít alkoholické nápoje, používat návykové a toxické látky a hrát o peníze,
 4. projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce,
 5. pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byly vyučovány v souladu se školním vzdělávacím programem,
 6. pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení – při odvádění do šaten, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet,
 7. postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem tvoří přílohu školního řádu (Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů).

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 1. žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci žáka je vznik škody hlášen Policii ČR,
 2. žákům jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto zapůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném nepoškozeném stavu,
 3. každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli,
 4. požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel,
 5. každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí,
 6. před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo, jeho okolí a uloží židli na stolek. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě,
 7. žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách, sezení na okenních parapetech, lavicích a radiátorech ústředního topení,
 8. dveře učeben jsou o přestávkách otevřeny, okna v učebnách mohou být otevřena pouze za přítomnosti vyučujícího,
 9. žák nemanipuluje s vybavením odborných učeben, s uloženými exponáty a modely,
 10. žáci dbají na čistotu okolí školy - papíry dávají do košů, nepoškozují keře a další zeleň.  K odchodu i k příchodu do školy využívají výhradně chodníků, nevstupují na zelené plochy.

 

 1. Přílohy
 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků („Klasifikační řád“ – součást školního řádu školy)
 3. Osnova poučení o BOZ a PO pro žáky základní školy
 4. Vnitřní řád školní družiny
 5. Řády odborných učeben
 6. Pokyn ředitele školy k postupu při úrazu a k evidenci úrazů
 7. Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole
 8. Směrnice k prevenci rizikového chování
 9. Prevence šikany
 10. Vnitřní řád základní školy – provoz školy, práva a povinnosti pracovníků, žáků

 

 1. Platnost a závěrečná ustanovení
 2. Tento „Školní řád“ (ŠŘ) byl projednán na pedagogické radě dne: 30/08/2021
 3. ŠŘ nabývá platnosti ode dne: 30/08/2021
 4. &Scaro