Informace k provozu od 12. dubna 2021 do odvolání

7. 4. 2021

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení 
o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
o K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány - viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy
o Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky
o Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních v příloze


 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců ve školách a školských zařízení (v příloze)
o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele uložena povinnost testovat zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, 2x týdně Ag testy, ostatní zaměstnance pak 1x týdně, a v případě RT-PCR testů vždy 1x týdně
o K testování lze použít neinvazivní Ag testy nebo neinvazivní PCR testy
o Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních v příloze


 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021
o V základních školách
▪ dětem v přípravné třídě,
▪ žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
▪ dětem v přípravném stupni základní školy speciální,
▪ žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
▪ na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině

o Ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.
o Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (v příloze). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že
o v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku

 Manuál k testování ve školách a školských zařízeních a Letáky k testování pro žáky a rodiče naleznete v příloze
 Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete v příloze.

Přílohy: