Antigenní samotestování od 3. ledna

1. 1. 2022

Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 následující mimořádná opatření:
- změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3.
ledna 2022 (ZDE)
- mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb (ZDE)

1. Informace o změnách účinných od 3.1.2022
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:
 s účinností od 3. 1. 2022
o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x
v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím
dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto
dni,
o dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li
prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování
první vyučovací den v týdnu,
o nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné
lhůtě po prodělání nemoci
 v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová
pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
o I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného
stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní
formě vzdělávání.

foto