Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června 2020

30. 5. 2020

 

TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha 28. 5. 2020
Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června 2020
Až do 30. června zůstává nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří se z objektivních
důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky. Důvod pak uvedou v aktualizovaném
tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Podpora zůstává ve
výši 80 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Novela zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními
při epidemii v roce 2020 je od dnešního data v účinnosti. Pro rodiče a jiné osoby, které čerpají
ošetřovné z důvodu uzavření školních a dětských zařízení, přináší jistotu díky možnosti zůstat
s ošetřovanou osobou i nadále z objektivních důvodů doma, přestože školy či školky se již v průběhu
května začaly otevírat.
Rodiče, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit své dítě do školy, školky, dětských skupin
či denních stacionářů, mají i nadále nárok na ošetřovné, a to od 1. května do 30. června 2020. Proto
po skončení měsíce května budou pečující osoby za tento měsíc vykazovat dobu péče již na
upraveném formuláři „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“.
Důvody:
• zdravotní – možnost ohrožení zdraví dítěte či jiných členů domácnosti (např. alergie, chronické
onemocnění apod.);
• kapacitní – zařízení nemůže vzhledem k mimořádným opatřením přijmout všechny děti;
• provozní – provozní dobu zařízení nelze skloubit s pracovní dobou rodičů.
Nový výkaz péče o dítě
Na formulář „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ byla doplněna možnost
vyznačit důvody, proč dítě nenavštěvuje opětovně otevřené výchovné zařízení (školské zařízení nebo
zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě
jinak je, nebo škola, jejímž je žákem; dále též zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na
pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I [lehká závislost] podle zákona o sociálních službách).
Pokud dítě nenavštěvuje znovuotevřené výchovné zařízení, vyznačí žadatel o dávku ošetřovného ve
formuláři některý z důvodů, proč dítě nenavštěvuje. V případě jiného vážného důvodu, než jsou
důvody zdravotní, označí žadatel buď nabízený důvod, či může vypsat i jiný než uvedený důvod.
2
Detailně k jednotlivým důvodům:
• ohrožení zdraví dítěte (dítě je osobou s rizikovými faktory vyjma věku)
• ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti (v domácnosti s dítětem žije osoba
s rizikovými faktory)
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
2. chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
3. onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou,
např. hypertenze
4. porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
b) při protinádorové léčbě
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
5. těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
6. farmakologicky léčený diabetes mellitus
7. chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýzu)
8. onemocnění jater (primární nebo sekundární)
• výrazné omezení kapacity výchovného zařízení (vzhledem ke kapacitě školy se dítě nevejde)
V takovém případě dětské zařízení rodiči oznámí, že dítě pro docházku přijmout nemůže, a rodič
uvedený důvod vyznačí.
• nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení
Takové situace budou velmi individuální. Může se jednat například o povinnost nosit roušky celý
den či jiná opatření, která z psychologického hlediska dítě není schopno dodržovat. Předpokládá
se dohoda dětského zařízení s rodičem o tom, zda je, či není docházka možná.
• výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení (např. škola neposkytuje školní družinu
a rodič není schopen skloubit provozní dobu se svou pracovní dobou)
Jedná se o situaci, kdy rodič není schopen zajistit, aby dítě nezůstalo před zahájením docházky
nebo po jejím ukončení bez odpovídajícího dohledu.
• jiný závažný důvod
Okolnosti, které neumožňují skloubit docházku dítěte do výchovného zařízení a pracovní
povinnosti rodiče, omezení dopravní obslužnosti ve srovnání se situací před pandemií atd.
Zaměstnavatelé a zaměstnanci – DŮLEŽITÉ
3
Pro uplatnění nároku na ošetřovné je třeba správně a úplně vyplnit tiskopis „Výkaz péče o dítě“, který
zaměstnanec předá svému zaměstnavateli.
Zaměstnavatel pouze doplní záznamy zaměstnavatele (může použít interaktivní tiskopis) a zašle jej své
příslušné OSSZ (nikoliv do datové schránky ústředí ČSSZ). Je to důležité proto, aby mohla být dávka
zaměstnanci co nejrychleji vyplacena. Nesprávně zaslané tiskopisy je nutné jednotlivě zpracovávat
a postupovat příslušné OSSZ, což prodlužuje čas, než zaměstnanci přijdou peníze.
Kontakty na OSSZ, včetně ID datové schránky, naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty.
Nejčastější dotazy
Co v případě, kdy výchovné zařízení, zejména školky, otevřelo již před 25. 5. 2020?
Pokud výchovné zařízení otevřelo již v období od 1. května 2020 do 25. května 2020, je nárok na
ošetřovné dán též v případě, kdy zaměstnanec dítě do tohoto zařízení nedal z důvodů zdravotních,
kapacitních anebo provozních. V takovém případě je třeba za měsíc květen vyplnit nový výkaz a uvést
v něm důvody, proč dítě zařízení nenavštěvuje.
Moje dítě do školy půjde, ale přece jenom se bojím, aby neonemocnělo, protože trpí na
časté záněty průdušek. Platí mi stále ošetřovné?
Pokud vaše dítě nastoupí do školy a bude do ní docházet, není v tyto dny splněna podmínka potřeby
péče a za tyto dny se dávka ošetřovného nevyplácí. Co se týká vykazování potřeby péče pro účely
ošetřovného, postupujete nadále jako doposud. V měsíčním výkazu péče vyznačíte dny, kdy jste o dítě
pečoval/a, a dny, kdy jste nepečoval/a.
Na příkladu by to mohlo vypadat následovně: 25. 5. 2020 nastoupí dítě do školy a pak např. od 4. 6.
2020 do školy z důvodu rizika ohrožení jeho zdraví chodit nebude a opět nastoupí 17. 6. 2020.
Za květen odevzdáte výkaz péče, kde vyznačíte, že jste od 25. do 31. 5. nepečoval/a, za červen
odevzdáte výkaz péče, kde vyznačíte péči od 4. do 16. 6. a za ostatní dny, že jste nepečoval/a. Na
dosavadních postupech se nic nemění. Pokud by dítě celý měsíc červen chodilo do školy, měsíční
výkaz vůbec nepředkládáte, potřeba péče nevznikla.
Ukončení podpůrčí doby ošetřovného je u důvodu zrušení povinné školní docházky podle zákona
automatické dnem 30. 6. 2020, hlásit se nemusí.
Od 1. 7. 2020 je možno nastoupit na ošetřovné pouze s potvrzením od lékaře.
Na ošetřovném jsem za celou dobu uzavření škol nebyla, děti jdou do školy/ školky. Pokud
se ale stane, že mi budou děti poslány domů z důvodu např. zvýšené teploty a do školy je
už nevezmou, budu mít poté nárok na OČR do 30. 6., nebo jen na dobu 9 dní?
Podle novelizovaného zákona č. 133/2020 Sb. potřeba péče vzniká v období mezi 1. 5. 2020 a 30. 6.
2020 i v takovém případě.
V této situaci bude potřeba, aby školské/dětské zařízení potvrdilo formulář žádosti o ošetřovné pouze
potud, aby bylo zřejmé, že dotčené dítě, o které je doma pečováno, je jinak v péči daného zařízení
(žákem školy apod.). Zbylé kolonky na formuláři přeškrtne a doplní poznámku, že zařízení nebylo
uzavřeno (volně na tiskopis v papírové podobě, na tiskopis v elektronické podobě pak nejlépe do
kolonky „Důvod uzavření“ – formulář na ePortálu ČSSZ má povinná pole pouze pro jméno a příjmení
dítěte a datum narození, ostatní pole jsou nepovinná, tedy technicky to takto lze). Další postup
v případu je standardní – rodič vykáže dny péče, uvede důvod, proč dítě nenavštěvuje zařízení,
zaměstnavatel uvádí informace o tom, jak zaměstnanec měl pracovat, kdy pracoval atd.
Oddělení komunikace ČSSZ

https://www.cssz.cz/web/cz/-/rodicum-zustava-narok-na-osetrovne-do-30-cervna-2020

OSSZ