Pokyny pro rodiče a žáky ve školním roce 2020/2021

31. 8. 2020

Pokyny pro rodiče a žáky ve školním roce 2020/2021

Zpracováno podle manuálu MŠMT https://www.msmt.cz/file/53629/

Naše značka: ZŠ Kom 65/2020

 

 1. Žáci vstupují do budovy školy bočním vchodem v době od 6:15 do 7:55. Žáci, kteří nenavštěvují ranní školní družinu, zůstávají v prostoru své šatny do 7:30. Pokud tomu nebrání vážné důvody, chodí místní žáci do školy od 7:30 a nepobývají zbytečně v šatnách.
 2. Od žáků nebude vyžadováno před prvním příchodem do školy prohlášení o bezinfekčnosti.
 3. Žákům nebude ráno měřena teplota.
 4. U všech vchodů do školy, před tělocvičnou, ve třídách budou umístěny dávkovače s dezinfekcí.
 5. Po příchodu do šatny se žáci přezují a bude dohledem vizuálně zkontrolován jejich zdravotní stav. Po příchodu do třídy si všichni žáci pod dohledem vyučujícího vydezinfikují ruce. Desinfekce rukou se bude provádět vždy při příchodu do učebny ze společných prostor.
 6. Po celou dobu pobytu ve škole dodržují žáci hygienu rukou, opakovaně jsou na tuto skutečnost upozorňováni. Doporučujeme dát dětem krém na ruce.
 7. K osušení rukou se používají výhradně papírové jednorázové utěrky.
 8. Ve společných prostorách školy se žáci pohybují bez roušek. V rouškách na základě plošných opatření prostřednictvím mimořádných opatření, u semaforu 2. stupně pohotovosti KHS zavede povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy nebo dle nařízení ředitelky školy. Snaží se dodržovat odstup 1,5 – 2 m, zbytečně se k sobě nepřibližují, dbají zvýšené bezpečnosti při chůzi po schodech, chodbách, WC.
 9. Ve třídě žáci mohou volně pohybovat, dbají na hygienu rukou, zbytečně se k sobě nepřibližují. Pod dozorem vyučujícího se snaží dodržovat vzdálenost 1,5 – 2 m.
 10. Opakovaně bude probíhat během výuky intenzivní větrání učeben, tělocvičny, šatny a dalších prostor školy. Ve všech učebnách budou okna otevřena na větračky.
 11. Pobyt o velké přestávce na chodbách školy je pro žáky neomezený, platí zákaz navštěvování žáků z jiného stupně a vstupu do jiných tříd.
 12. Ve třídě budou žáci používat svoje věci, své školní pomůcky. Společné školní pomůcky budou po používání dezinfikované.
 13. Každý má svoji svačinu a pití, nikomu nic nenabízí ani si nebere nic od spolužáků.
 14. Každý žák musí mít v aktovce v sáčku roušku pro případ, že by se u někoho vyskytly patrné příznaky onemocnění.
 15. Předmět TV probíhá bez omezení.
 16. Školní stravování je zajištěno ve ŠJ Osady Ležáků, odchod do jídelny bude po jednotlivých skupinách. Před odebráním stravy bude kladen důraz na řádné mytí rukou nebo dezinfikování.
 17. Provoz ŠD je po jednotlivých odděleních dle tříd tak, aby byl zajištěn co nejmenší přesun žáků (účastníků) z jednotlivých oddělení. Ke spojování bude docházet po návratu z jídelny.
 18. Po 15. hodině bude odchod ze ŠD z důvodů bezpečnostních probíhat jednotně v 15:30 hod. a 16:00 hod.
 19. Při zjištění teploty, kašle, rýmy, ztráty chuti, čichu u žáka, bude žák izolován v kabinetě prvního stupně pod dohledem pověřeného zaměstnance školy, bude mu vyčleněna toaleta v přízemí. V případě pouhého podezření nebude informována KHS Chrudim. Zákonní zástupci budou okamžitě informováni, bezodkladně si dítě vyzvednou, musí kontaktovat praktického lékaře.
 20. V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu rozhoduje KHS. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích zákonného zástupce a zřizovatele.
 21. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy.
 22. Úklid v ZŠ bude probíhat průběžně několikrát během dopoledne (mytí WC, madel, klik, splachovadel, baterií, vypínačů, tlačítek u dávkovačů apod., vytírání společ. prostor), odpolední intenzivní úklid bude probíhat po skončení vyučování.
 23. Na ZŠ budou realizovány od září kluby a kroužky dle aktuální nabídky.
 24. Po celý školní rok 2020/21 platí z důvodu hygieny, bezpečnosti a omezení rizika šíření onemocnění covid -19 zákaz vstupu do budovy školy a na školní zahradu zákonným zástupcům bez předchozího objednání (telefonicky, sms, What´s App, Messanger, e-mailem). Vstup do budovy školy pouze v roušce.

 

Ve Skutči 28. 8. 2020

Ing. Bc. Šárka Horáková, ředitelka ZŠ

foto

Přílohy: